telegram: @tarikyuzkiv

discord: tarikyuzkiv

mail: t@yuzkiv.com