telegram: @tarikyuzkiv

discord: Tarik#6950

mail: t@yuzkiv.com